• دوشنبه 14 آذر 1401
 • 00:00:00
پیشنهاد Qpket
 • UV/IR
 • Multi-Spectrum Infrared
 • IR3
 • Heat sensitive resistance, Silicon PIN photo-diode
 • Multi IR
 • Single IR
 • Infrared
 • Ultrasonic Airflow
 • UV
 • IR
 • UV/Dual IR/VIS
 • Multi-spectrum Infrared\, 3IR
 • UV: 0.185 - 0.260 μm; IR: 2.5-3.0 μm
 • 2–5 microns (IR)
 • IR: 2.5-3.0 μm, UV: 0.185 - 0.260 μm
 • Three IR Bands
 • UV: 0.185 - 0.260 μm; IR: 4.4-4.6 μm
 • Multi IR Bands
 • Single band IR 4.4-4.6 μm
 • UV 0.185-0.260 μm
 • Ultraviolet peak sensitivity of 0.22 μm
 • Infrared peak sensitivities of 2.2 μm\, 2.9 μm\, 3.7 μm\, 4.4 μm\, and 5.8 μm
 • IR: peak sensitivities of 4.4 μm, UV: peak sensitivities of 0.22 μm
 • Ultraviolet: 185 to 260 nanometres, Visible: 400 to 700 nanometres (SS4-A and SS4-AS only), Wide Band Infrared: 0.7 to 3.5 micrometres (SS4-A and SS4-AS only)
 • Ultraviolet: 185 to 260 nanometres, Visible: 400 to 700 nanometers, Wide Band Infrared: 0.7 to 3.5 micrometers
 • Near Band IR: 0.7 – 1.1 microns, Ultraviolet: 185 to 260 nanometres, Visible: 400 to 700 nanometers, Wide Band IR: 1.1 – 3.5 microns
 • 185 to 260 nm (UV), 4.35 microns (IR)
 • Near Band IR: 0.7 – 1.1 microns, Visible: 400 to 700 nanometers, Wide Band IR: 1.1 – 3.0 microns, Wide Band IR: 3.0 – 5.0 microns
 • Ultraviolet
 • Ultraviolet and Infrared
 • 185 to 260nm (UV), 4.35 microns (IR)
 • 185 to 260nm (UV)
 • 4 - 5 microns
 • Alcohol 95% 25 / 7.5, Diesel Fuel 37 / 11, Gasoline 50 / 15, Hydrogen 33 / 10, IPA (Isopropyl Alcohol) 25 / 7.5, JP5 37 / 11, Kerosene 37 / 11, LPG* 43 / 13, Methane* 26 / 8, Methanol 25 / 7.5, n-Heptane 50 / 15, Office Paper 16 / 5, Polypropylene Pellets 33 / 10
 • Alcohol 95% 25 / 7.5, Diesel Fuel 37 / 11, Gasoline 50 / 15, Hydrogen 33 / 10, IPA (Isopropyl Alcohol) 25 / 7.5, JP5 37 / 11, Kerosene 37 / 11, LPG* 43 / 13, Methane* 26 / 8, Methanol 25 / 7.5, n-Heptane 215 / 65, Office Paper 16 / 5, Polypropylene Pellets 33 / 10
 • Alcohol (Ethanol) 100/30, Diesel Fuel90/27, Gasoline133/40, IPA (Isopropyl Alcohol) 100/30, JP5 100/30, Kerosene 100/30, LPG (Propane) 40/12, Methane 40/12, Methanol 100/30, n-Heptane133/40, Officer Paper 50/15, Polypropylene Pellets 16/5
 • Diesel Fuel 150 / 45, Ethanol 95% 135 / 40, Gasoline 215 / 65, IPA (Isopropyl Alcohol) 135 / 40, JP5 150 / 45, Kerosene 150 / 45, LPG* 150 / 45, Methane* 150 / 45, Methanol 115 / 35, n-Heptane 215 / 65, Office Paper 83/25, Polypropylene Pellets 115 / 35
 • Alcohol 95% 57 / 17, Diesel Fuel 70 / 21, Gasoline 93 / 28, IPA 70 / 21, JP5 70 / 21, Kerosene 70 / 21, LPG * 60 / 18, Methane* 60 / 18, Methanol 57 / 17, n-Heptane 93 / 28, Office Paper 33/10, Polypropylene Pellets 60 / 18
 • Ammonia** 60 / 18, Diesel Fuel 150 / 45, Ethanol 95% 135 / 40, Gasoline 215 / 65, Hydrogen* 125 / 38, IPA (Isopropyl Alcohol) 135 / 40, JP5 150 / 45, Kerosene 150 / 45, LPG* 150 / 45, Methane* 150 / 45, Methanol 115 / 35, n-Heptane 215 / 65, Office Paper 82/25, Polypropylene Pellets 115 / 35, Silane** 7 / 2
 • Ammonia** 20 / 6, Diesel Fuel 49 / 15, Ethanol 95% 25 / 7.5, Gasoline 66 / 20, Hydrogen* 37 / 11, IPA (Isopropyl Alcohol) 43 / 13, JP5 50 / 15, Kerosene 50 / 15, LPG* 43 / 13, Methane* 26 / 8, Methanol 26 / 8, n-Heptane 66 / 20, Office Paper 16 / 5, Polypropylene Pellets 43 / 13, Silane** 6 / 1.8
 • Diesel Fuel 37 / 11, Ethanol 95% 25 / 7.5, Gasoline 50 / 15, IPA (Isopropyl Alcohol) 25 / 7.5, JP5 37 / 11, Kerosene 37 / 11, LPG* 43 / 13, Methane* 29.5 / 9, Methanol 25 / 7.5, n-Heptane 50 / 15, Office Paper 20/6, Polypropylene Pellets 37 / 11
 • Diesel Fuel 37 / 11, Ethanol 95% 37 / 11, Gasoline 50 / 15, Hydrogen* 39 / 12, IPA (Isopropyl Alcohol) 37 / 11, JP5 37 / 11, Kerosene 37 / 11, LPG* 43 / 13, Methane* 43 / 13, Methanol 25 / 7.5, n-Heptane 50 / 15, Office Paper 20/6, Polypropylene Pellets 33 / 10, Silane** 22 / 7
 • Diesel Fuel 205 / 62, Ethanol 95% 185 / 55, Gasoline 300 / 90, IPA (Isopropyl Alcohol) 185 / 55, JP5 205 / 62, Kerosene 205 / 62, LPG* 205 / 62, Methane* 205 / 62, Methanol 160 / 48, n-Heptane 300 / 90, Office paper 115 / 34, Polypropylene Pellets 160 / 48
 • 15m
 • 30-60 (selectable)
 • 15m, Hydrocarbon
 • 15m, Hydrocarbon/non-hydrocarbon
 • Adjustable between 18 m (60 ft.)\, 14 m (45 ft.)\, 9 m (30 ft\,) and 4.5 m (15 ft.) to a 0.1 m2 (1 sq. ft.) gasoline fire, Hydrocarbon Available
 • 18.2m (60 ft.)
 • Very high (60m)\, high (45m)\, medium (30m) and low (15m) - switch selectable
 • 25 m/80 ft
 • Adjustable between 18 m (60 ft.)\, 14 m (45 ft.)\, 9 m (30 ft\,) and 4.5 m (15 ft.) to a 0.1 m2 (1 sq. ft.) gasoline fire, Non-Hydrocarbons and Silane\, Ethanol\, Methanol\, Hydrogen & Natural Gas Fires
 • Adjustable between 18 m (60 ft.)\, 14 m (45 ft.)\, 9 m (30 ft\,) and 4.5 m (15 ft.) to a 0.1 m2 (1 sq. ft.) gasoline fire, Hydrocarbon/non-hydrocarbon
 • 50 feet (15.2m)
 • 110 ft /35 m
 • 50m
 • 60m
 • 3m for lighter
 • 30m
 • FM Approved: 100ft (30m) for n-Heptane fire, KFI Approved: 15m for n-Heptane fire
 • 100ft(30m) for n-Heptane fire
 • 100ft(30m) for n-Heptane fire, 15ft(4.5m) for Hydrogen (30" plume)
 • Alcohol (Ethanol): 60 ft (18m) for a 8" (0.2m) wide\, 20" (0.5m) high flame, Hydrogen: 100 ft (30m) for a 8" (0.2m) wide\, 20" (0.5m) high flame, Methanol: 26 ft (8m) for a 8" (0.2m) wide\, 20" (0.5m) high flame
 • Typically 5 seconds
 • ≤ 10 s
 • Typically 3 seconds. High speed 20 msec to flash fire
 • Typically 3 seconds
 • Typically 10 sec at 300ft (90m), Typically 2 sec at 131ft (40m)
 • Typically 3Sec Adjustable to 15 milliseconds
 • <1 second to <5 seconds Depend on Fire Distance
 • 50 milliseconds to 5 seconds or less Depend on Fire Distance
 • 2-5 seconds to 0.1 m2 (1 sq. ft.) of gasoline fire at 18 m (60 ft.)
 • 2-5 seconds to 0.1m2 (1 sq. ft.) of n-Heptane fire at 18.2m (60 ft.)
 • 3-10 Seconds to 0.1 m2 (1 sq. ft.) n-Heptane fire at 60 m (200 ft.), 3-5 Seconds to 0.1 m2 (1 sq. ft.) n-Heptane fire at 30 m (100 ft.)
 • 8 to 30 sec
 • < 3sec @ 50 ft
 • Typical 2 seconds
 • <3 seconds At 50 ft
 • <1 seconds At 50 ft
 • adjustable from 3 to 20 seconds (typical 6s. )
 • refer to datasheet (3 to 22s)
 • 1 ft2 (0.1m2) n-heptane pan fire from 50 ft (15m)
 • 230 ft. (70 m)*
 • 33 ft (10m) to 133 ft (40m)
 • n-heptane pan fire from 50 ft (15m) to 215 ft (65m)
 • 1ft2 (0.1m2) n-heptane pan fire from 93ft(28m)
 • 1 ft2(0.1m2) n-heptane pan fire from 15ft (5m) or 50 ft (15m)
 • 4 Sensitive ranges for 1 ft2 (0.1m2) n-Heptane pan fire from 66ft (20m) to 300ft (90m)
 • 1 square foot gasoline fire at 50 feet in 1 second, 100 square foot aviation fuel fire at 250 feet in 5 seconds or less, 4 square foot aviation fuel fire at 100 feet in 5 seconds or less, Methane plume flame at 35 feet in 1 second
 • 0.1 m2 (1 sq. ft.) of gasoline fire at 18 m (60 ft.)
 • 0.1m2 (1 sq ft) n-Heptane fire
 • 0.1 m2 (1 sq. ft.) n-Heptane fire at 30 m (100 ft.), 0.1 m2 (1 sq. ft.) n-Heptane fire at 60 m (200 ft.)
 • 18.2m (60 ft.) to a 0.1m2 (1 sq ft) n-Heptane fire
 • 50 feet (15.2m) distance for a 1 sq. ft (0.092m2) heptane fi
 • 50 feet (15.2m) distance for a 1 sq. ft (0.092m2) heptane fire
 • 1 ft2 (0.1 m2) n-heptane fire
 • 1 ft2(0.1 m2)n-heptane fire
 • Class 1: 0.1 m2 n-heptane at 25 m, Class 3: 0.1 m2 n-heptane at 12 m
 • 50 feet (15.2m) distance for a 1sq. ft.( 0.092m2) gasoline fire
 • 50 feet (15.2m) distance for a 1 sq. ft (0.092 m2) heptane fire
 • Gasoline: 0.3x0.3m (1 sq ft) at 65m (21 0ft), n-heptane: 0.3x0.3m (1 sq ft) at 80m (260ft)
 • 4 Sensitivity Ranges for a 8" (0.2m) wide\, 20" (0.5m) high Hydrogen flame: 25 ft (7.5m)\, 50 ft (15m)\, 75 ft (22m) and 100 ft (30m)
 • depends on fuel
 • Horizontal 100º; Vertical 95º
 • 100° @ 100 ft; 90° @ 210 ft.†
 • 100° horizontal\, 100° vertical
 • Horizontal 70°\, Vertical 80° for Hydrogen, Horizontal 80°\, Vertical 80° for Gasoline
 • Horizontal 90º; Vertical 90º
 • 120 degrees
 • 90 degrees
 • 120 degrees cone of vision (60 degrees from on axis).
 • 90° Horizontal Cone of vision\, ± 45° from on axis
 • 90˚minimum horizontal and vertical
 • 120° max. conical
 • 110° cone of vision\, ± 55° from on axis
 • 90° cone of vision\, ± 45° from on axis
 • 90° Cone
 • 100°\, Cone type
 • 120° maximum conical
 • 140° max. conical
 • Horizontal angle @ 50% 104°, Maximum horizontal angle 120°, Vertical angle @ 50% 82°
 • 90° horizontal by 75° vertical\, at a minimum of 70% of the on-axis detection distance.
 • Not Available
 • checks optical path integrity and detector’s electronic circuitry
 • with BIT
 • Manual and Automatic BIT
 • Manual BIT
 • Automatic
 • Available
 • COPM (Continuous Optical Path Monitoring)
 • EEPROM, EPROM, RAM
 • Manual and Automatic
 • 4-20 mA (Sink or Source), Relays
 • 4-20mA (Source), Relays
 • 4-20 mA Source, Relays
 • 0-20mA, DUAL MODBUS
 • Relays
 • 0–20mA Sink, Relays
 • 0–20mA Source, Relays
 • 4-20 mA Sink, Relays
 • Relay (Fualt-Alarm)
 • Relay (Fault-Action-Fire)
 • 4 to 20 mA, Relays : fire\, trouble\, dry contacts\, hermetically sealed(latching)
 • 4 to 20 mA, Relays: fire\, trouble\, dry contacts\, hermetically sealed(non-latching)
 • Non-Latching, Relays
 • 4-20 mA stepped output, Warning\, alarm and fault relays
 • Latching, Relays
 • 0 - 20 mA stepped - source or sink user selectable, Relays
 • 4–20 mA (stepped\, sinking\, non-isolated), Relays
 • 4 to 20 mA, Non-Latching, Relays
 • HART, Non-Latching, Relays
 • Modbus RTU, Relays
 • 4 to 20 mA, Relays
 • 4 to 20 mA, Three SPDT high-current programmable relay
 • 4-20 mA, Relays
 • Normal: 24Vdc, Open Collector Fire Alarm: 0Vdc
 • 0-20mA, 3.5mA RELAYS, HART, Single Modbus
 • 2 Alarm Relay, 4-20 mA, fault relay
 • Relay
 • 0-20mA, Relay
 • Eagle Quantum Premier (EQP)
 • Pulse, Relay
 • Relay-Automotive
 • EQP Automotive
 • Hart Protocol (Optional), RS485
 • Modbus, RS485
 • RS485
 • HART, RS485
 • Programmable RS-485 serial output
 • MODBUS RS-485 serial I/O
 • with MA420-4 4-20 mA Module for SS4 Detectors New version Factory installed
 • with SS4-FSCHCOM SS4 Module HART® Factory installed
 • with SS4-FSCHCOM SS4 Module HART Factory installed
 • with FSX-A014 Optional HART® Module for FS20X Detectors Factory installed
 • RS485(Single ModBus)
 • RS485 (Dual Modbus)
 • with FSX-A014R Optional Registered HART® Module for FS24X Detectors Factory installed
 • HART, RS485(Single ModBus)
 • MODBUS RTU
 • HART, RS485\, MODBUS RTU (Optional)
 • RS-485
 • HART
 • '-67°F to +167ºF (-55ºC to +75ºC)
 • '-67ºF to +185ºF (-55ºC to +85ºC)
 • '-40° F to +176° F (-40° C to +80° C)
 • Operating: -40°F (-40°C) to 160°F (70°C), Storage: -65°F (-55°C) to 185°F (85°C)
 • '-40 °C to + 70 °C
 • '-67°F to +167ºF (-55ºC to +75ºC), -67ºF to +185ºF (-55ºC to +85ºC)
 • '-20 °C to +55 °C
 • '-10 °C to +55 °C
 • '-40° to +85°C (-40° to +185°F)
 • '-40° to +125°C (-40° to +257°F)
 • –40 ˚F to +158 ˚F (–40 ˚C to +70 ˚C)
 • '-40°F to +185°F (-40°C to +85°C)
 • '-10 °C to + 55 °C (sensor limit -10 °C to +40 °C (T4))
 • '-40 to +75°C
 • '-40 to 80°C (-40 to 176°F)
 • 0°C to 50°C
 • '-40°C to +90°C (-40°F to +194°F)
 • '-40°C to +65°C (-40°F to 149°F)
 • '-40°F (-40°C) to 160°F (70°C)
 • –40°F to +167°F (–40°C to +75°C)
 • Heavy duty copper Free Aluminium (Less Than 1%)\, red Epoxy enamel finish (Not Available in FM Version)
 • Stainless Steel 316L with electro polish finish
 • 316 stainless steel
 • White Polycarbonate UL94-V0
 • Flame Retardant ABS
 • Aluminium
 • stainless steel
 • Copper-free aluminum (less than 0.4%) powder coated NEMA4
 • Copper-free aluminum (less than 0.4%) powder
 • Copper-free powder coated aluminum
 • Glass Reinforced Polyester (GRP)\, Non-incendive. UV resistant\, Self-Extinguishing V–0 (UL-94)
 • Stainless steel housing available
 • 316 Stainless steel housing available
 • Glass Reinforced Polyester (GRP)\, Non-incendive. UV resistant\, Self-Extinguishing V–0 (UL-94), white body
 • Copper Free Aluminium Alloy LM25
 • Aluminum 6061
 • Stainless steel 316
 • Aluminum alloy
 • Anodizing
 • Aluminum (stainless steel optional)
 • 316 L STAINLESS STEEL
 • Aluminum\, heavy-duty copper free (less than 1%)\, white epoxy enamel finish
 • Copper-free aluminum (painted)
 • Stainless Steel (316/CF8M Cast)
 • (-55°C Ta +75°C), (-55°C Ta +85°C), ATEX and IECEx, Ex db eb op is IIC T4 Gb, Ex II 2 G D, Ex tb op is IIIC T106°C Db, Ex tb op is IIIC T96°C Db
 • Class I Div. 1\, Groups B\, C & D, Class II/III Div. 1\, Groups E\, F & G
 • ATEX and IECEx : Ex II 2 G D Ex db eb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T96°C Db (-55°C Ta +75°C) Ex db eb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T106°C Db (-55°C Ta +85°C)
 • (GMI), ATEX, Class I\, Div 1\, Groups B\, C\, D, Class II\, Div 1\, Groups E\, F\, G, Class III\, Type 6P, CSA, Ex d IIC T5 Gb, Ex tb IIIC\, T100°C Db\, IP66/67, FM, IECEx, SIL 3 Suitable (FM)
 • Class I Div. 1\, Groups B\, C & D, Class II/III Div. 1\, Groups E\, F & G, FM/FMC/CSA
 • Inmetro
 • 1 Ex db eb mb op is II T4 Gb X Ex tb op is IIIC T98°C Db X (–55°C Ta +75°C), 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T106°C Db X (–55°C Ta +85°C), TR CU (EAC) 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T96°C Db X (–55°C Ta +75°C)
 • AFNOR, BOSEC, CPD, EN 54-5, EN 57-7, FG, LPCB, SBSC, SIL, VdS, VNIIPO
 • (-55°C Ta +75°C), (-55°C Ta +85°C), 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T106°C Db X (–55°C Ta +85°C), ATEX and IECEx, Ex db eb op is IIC T4 Gb, Ex tb op is IIIC T96°C Db
 • ATEX and IECEx
 • TR CU (EAC)
 • FM/FMC/CSA
 • 1 Ex db eb mb op is II T4 Gb X Ex tb op is IIIC T98°C Db X (–55°C Ta +75°C), 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T106°C Db X (–55°C Ta +85°C), 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T96°C Db X (–55°C Ta +75°C), TR CU (EAC)
 • Class I\, Div 1\, Groups B\, C\, D, Class II/III Div. 1\, Groups E\, F & G
 • 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T106°C Db X (–55°C Ta +85°C), 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T96°C Db X (–55°C Ta +75°C), Ex II 2 G D
 • 1 Ex db eb mb op is II T4 Gb X Ex tb op is IIIC T98°C Db X (–55°C Ta +75°C), 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T106°C Db X (–55°C Ta +85°C), 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T96°C Db X (–55°C Ta +75°C)
 • TR-CU Ex EAC
 • CPD, CSFM, FD, fds, kfi, VdS
 • ActivFire, CCC, CE, EN54-20, FM, LPCB, NF, UL, ULC, VdS, VNIIPO
 • 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X, Ex II 2 G D, Ex tb op is IIIC T106°C Db, Ex tb op is IIIC T96°C Db
 • 1 Ex db eb mb op is II T4 Gb X, 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X, Ex tb op is IIIC T106°C Db X, Ex tb op is IIIC T96°C Db X, Ex tb op is IIIC T98°C Db X
 • 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T106°C Db X (–55°C Ta +85°C), 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T96°C Db X (–55°C Ta +75°C), ATEX and IECEx
 • 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T96°C Db X (–55°C Ta +75°C), 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T96°C Db X (–55°C Ta +75°C), 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X Ex tb op is IIIC T96°C Db X (–55°C Ta +75°C), TR CU (EAC)
 • ATEX, CSA, CSFM, EMC, FM, IECEx, LVD, Russian Fire Certificate, SIL2
 • cFM, Class I\, Div. 1 & 2\, Groups B\, C and D, CSFM, FM
 • (GMI), ATEX, CE, CSA, DNV.GL, EN54-10, FM, GOST, IECEx, Inmetro, MED, SIL 3 Suitable (FM), ULC, VNIIPO
 • cFM, Class I\, Div. 1 & 2\, Groups B\, C\, & D; Class II\, Div. 1 & 2\, Groups E\, F\, & G; Class III, FM
 • ATEX zone 2/22, EN54-10 certificate, FM 3611 Class 1\, 2 and 3\, Div 2, FM3260 approval
 • ATEX, cFM, FM, IECEX II 2 GD Gas: Ex d IIC T4(Ta: -40°C to + 110 °C)\, T5 (Ta: -40°C to + 75°C)\, T6 (Ta: -40°C to +60°C)) Gb Dust: Ex tb IIIC IP66 T 135°C Db
 • ATEX, cFM, Class I\, Div.1 groups B\,C & D (2), FM
 • ATEX\, IECEX II 2 GD Gas: Ex d IIC T4(Ta: -40°C to + 110 °C)\, T5 (Ta: -40°C to + 75°C)\, T6 (Ta: -40°C to +60°C)) Gb Dust: Ex tb IIIC IP66 T 135°C Db, cFM, CSFM, FM
 • ATEX: II 2G Ex db e [ia] IIC T6/T4 Gb\, -40 ≤ Ta ≤ +40/+70°C; II 2D Ex tb [ia] IIIC T135°C Db, cFM, CSFM, FM
 • ATEX\, IECEX II 2 GD: Gas: Ex d IIC T4(Ta: -40°C to + 110 °C)\, T5 (Ta: -40°C to + 75°C)\, T6 (Ta: -40°C to +60°C)) Gb Dust: Ex tb IIIC IP66 T 135°C Db, cFM, Class I\, Div. 1 & 2\, Groups B\, C and D, CSFM, FM
 • cFM, Class I\, Div. 1 & 2\, Groups A\, B\, C and D, CSFM, FM
 • ATEX, ATEX\, IECEX II 2 GD Gas: Ex d IIC T4(Ta: -40°C to + 110 °C)\, T5 (Ta: -40°C to + 75°C)\, T6 (Ta: -40°C to +60°C)) Gb Dust: Ex tb IIIC IP66 T 135°C Db, cFM, FM, IECEx, II 2 G Ex db IIC T4 (Ta: -60 to +110°C)\, T5 (Ta: -60 to +75°C)\, T6 (Ta: -60 to +60°C)\, II 2 D Ex tb IIIC T135°C
 • ATEX, ATEX\, IECEX II 2 GD Gas: Ex d IIC T4(Ta: -40°C to + 110 °C)\, T5 (Ta: -40°C to + 75°C)\, T6 (Ta: -40°C to +60°C)) Gb Dust: Ex tb IIIC IP66 T 135°C Db, cFM, FM, IECEx
 • ATEX\, IECEX II 2 GD Gas: Ex d IIC T4(Ta: -40°C to + 110 °C)\, T5 (Ta: -40°C to + 75°C)\, T6 (Ta: -40°C to +60°C)) Gb Dust: Ex tb IIIC IP66 T 135°C Db, cFM, Class I\, Div. 1 & 2\, Groups B\, C and D, CSFM, FM
 • cFM, Class I\, Div. 1 & 2\, Groups B\, C and D Class II\, Div. 1 & 2\, Groups E\, F and G Class III, CSFM, FM
 • ATEX, cFM, FM, IECEx, II 2 G Ex db IIC T4 (Ta: -40 to +110°C)\, T5 (Ta: -40 to +75°C)\, T6 (Ta: -60 to +60°C)\, II 2 D Ex tb IIIC T135°C, II 2 G Ex db IIC T4 (Ta: -60 to +110°C)\, T5 (Ta: -60 to +75°C)\, T6 (Ta: -60 to +60°C)\, II 2 D Ex tb IIIC T135°C
 • ATEX\, IECEX II 2 GD: Gas: Ex d IIC T4(Ta: -40°C to + 110 °C)\, T5 (Ta: -40°C to + 75°C)\, T6 (Ta: -40°C to +60°C)) Gb Dust: Ex tb IIIC IP66 T 135°C Db, cFM, CSFM, FM
 • cFM, Class I\, Div. 1 & 2\, Groups B\, C\, & D; Class II\, Div. 1 & 2\, Groups E\, F\, & G; Class III, CSFM, FM
 • ATEX, CSA, FM, FM approved to IEC 61508, GOST, HART registered, IECEx, Inmetro, SIL 3 suitable
 • ATEX, CSA, FM, FM Approved, GOST, HART registered, IECEx, Inmetro, SIL 3 suitable
 • ATEX, Gas: Ex d IIC T4(Ta: -40°C to + 110 °C)\, T5 (Ta: -40°C to + 75°C)\, T6 (Ta: -40°C to +60°C)) Gb Dust: Ex tb IIIC IP66 T 135°C Db, IECEX II 2 GD
 • ATEX, cFM, FM, IECEx, II 2 G Ex db IIC T4 (Ta: -40 to +110°C)\, T5 (Ta: -40 to +75°C)\, T6 (Ta: -40 to +60°C)\, II 2 D Ex tb IIIC T135°C
 • ATEX, cFM, FM, IECEx, II 2 G Ex db IIC T4 (Ta: -60 to +110°C)\, T5 (Ta: -60 to +75°C)\, T6 (Ta: -60 to +60°C)\, II 2 D Ex tb IIIC T135°C
 • ATEX zone 2/22, EN54-10, FM
 • ATEX, EN54-10, FM
 • ATEX certified to EEx d IIC T6, EN54-10, SIL
 • CE, kfi, KGS, KGS Dut Ex
 • kfi
 • CCCF, FM
 • ATEX, CCCF, FM, FMUS, IECEx, kfi, KGS, NFPSI
 • CE
 • ATEX, kfi, KGS Dut Ex, KGS EX
 • FM
 • ATEX, FM, FMUS
 • ATEX, CE
 • ATEX, CSA, FM, GOST, IECEx, INMETRO HART registered, SIL 3 Suitable (FM)
 • ATEX, CSA, FM, GOST, HART registered, IECEx, Inmetro, SIL 3 suitable
 • ATEX: II 2 G Ex d IIC T6 Gb, CE DPC: According to EN 54-10:2002 + A1:200, IECEx: IEC 60079-0 / IEC 60079-1, SIL3 without redundancy according to IEC 61508-1 to 7
 • ATEX, CSA, FM, IECEx (GMIL)
 • ATEX: II 2 G, EN60529, FM
 • INMETRO (Brazil)
 • VNIIPO/VNIIFTRI (Russia)
 • SIL/FM/CSA/QPS**/ATEX/IECEx
 • FM/CSA/QPS**/ATEX/IECEx
 • Spectrex
 • General Monitors by MSA
 • Apollo
 • Fireray
 • Xtralis
 • Firefly
 • Honeywell
 • MSA
 • Hochiki
 • Rezontech
 • Simtronics
 • Det-Tronics
footer-section2
logo