• سه شنبه 18 بهمن 1401
 • 00:00:00
پیشنهاد Qpket
فیلترها
 • 1
 • 10
 • 12
 • 12 Expandable to 14 Zone
 • 14
 • 16
 • 18
 • 2
 • 24
 • 28
 • 4 Expandable to 6 Zone
 • 6
 • 8
 • 20
 • 20 Heat Detector, 20 Smoke Detector
 • 25
 • 25 Heat Detector, 25 Smoke Detector
 • 30
 • 32
 • Up to 20 (32 SensoMAG Series)
 • ***
 • Available
 • 2 lines 10 pcs sounder for each line
 • 4
 • Large LCD display with 8 rows x 40 characters
 • LED display 12 x 2 LED
 • Not Available
 • 1 Fault Relay, 1 Fire relay
 • None
 • CE, EN54-2, EN54-4
 • CPD, EN54-2, EN54-4
 • DIN, EN54-2, VdS
 • EN54-2, EN54-4
 • EN54-2, EN54-4, ISIRI 3707
 • EN54-2, EN54-4, LPCB
 • EN54-2/4
 • EN54-2/4, LPCB
 • ISIRI according to EN 54
footer-section2
logo