لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر

Sort by

6000Plus/OPHT دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
FDA221 مدل Sinteso Cerberus PRO دتکتور دودی مکشی آدرس پذیر زیمنس
FDA241 مدل Sinteso Cerberus PRO دتکتور دودی مکشی آدرس پذیر زیمنس
FDOOT221 مدل Sinteso C-LINE دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر زیمنس
FDOOT241-A مدل Sinteso S-LINE دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر زیمنس
OH720 مدل Cerberus PRO دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر زیمنس
OOH740 مدل Cerberus PRO دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر زیمنس
دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر زیتکس مدل ZX-HSD 6000 AD