لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی

Sort by

6000Plus/OPHT دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
FDA221 مدل Sinteso Cerberus PRO دتکتور دودی مکشی آدرس پذیر زیمنس
FDA241 مدل Sinteso Cerberus PRO دتکتور دودی مکشی آدرس پذیر زیمنس
FDOOT221 مدل Sinteso C-LINE دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر زیمنس
FDOOT241-A مدل Sinteso S-LINE دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر زیمنس
دتکتور دودی و حرارتی سنس (Sense) مدل MD-101
OH110 مدل Cerberus FIT دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی متعارفی زیمنس
OH720 مدل Cerberus PRO دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر زیمنس
OOH740 مدل Cerberus PRO دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر زیمنس