لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور حرارتی

Sort by

6000Plus/HT دتکتور حرارتی آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
دارای دو سنسور حساس به دما دمای عملکرد از 10- تا 50+ درجه سانتی گراد و حداکثر رطوبت قابل تحمل…
دارای دو سنسور حساس به دما دمای عملکرد از 10- تا 50+ درجه سانتی گراد و حداکثر رطوبت قابل تحمل…
دارای دو سنسور حساس به دما دمای عملکرد از 10- تا 50+ درجه سانتی گراد و حداکثر رطوبت قابل تحمل…
دارای دو سنسور حساس به دما دمای عملکرد از 10- تا 50+ درجه سانتی گراد و حداکثر رطوبت قابل تحمل…
FDT221 مدل Sinteso C-LINE دتکتور حرارتی آدرس پذیر زیمنس
FDT241 مدل Sinteso S-LINE دتکتور حرارتی آدرس پذیر زیمنس
دتکتور حرارتی HD-101 با استفاده از یک سنسور حساس به دما د صورتیکه دمای محیط بالای 70 درجه سانتی گراد…
HI110 مدل Cerberus FIT دتکتور حرارتی متعارفی زیمنس
HI112 مدل Cerberus FIT دتکتور حرارتی متعارفی زیمنس
HI720 مدل Cerberus PRO دتکتور حرارتی آدرس پذیر زیمنس
HI722 مدل Cerberus PRO دتکتور حرارتی آدرس پذیر زیمنس