لیست استعلام قیمت

برچسب: Siemens

Sort by

DF1101-Ex مدل Sinteso/Cerberus PRO/AlgoRex/Synova دتکتور شعله آدرس پذیر زیمنس
FC2020-AA مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 2 لوپ زیمنس
FC2020-AE مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 2 لوپ زیمنس
FC2020-AZ مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 2 لوپ زیمنس
FC2020-EZ مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 2 لوپ زیمنس
FC2030-AA مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 2 لوپ زیمنس
FC2040-AA مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 4 لوپ زیمنس
FC2040-AE مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 4 لوپ زیمنس
FC2040-AG مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 4 لوپ زیمنس
FC2040-GA مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 4 لوپ زیمنس
FC2060-AA مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 4 لوپ زیمنس
FC721-YZ مدل Cerberus PRO کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 1 لوپ زیمنس